POLITIKA KVALITY

Vedenie spoločnosti AQUAGAS s.r.o. Piešťany v zmysle normy STN EN ISO 9001:2009 stanovuje nasledovnú

Politiku kvality

Spokojný zákazník je v centre nášho snaženia

Prioritou snaženia je dlhodobo plniť požiadavky a očakávania našich zákazníkov v oblasti armatúr pre vodu a plyn.

Pre trvalé zabezpečenie spokojnosti našich zákazníkov sa neustále zlepšujeme vo všetkých činnostiach.

Spolupracujeme s našimi zákazníkmi na optimalizácii plnenia ich požiadaviek s cieľom zvyšovania ich spokojnosti.
Dlhodobú úspešnosť v obchodných činnostiach s armatúrami pre vodu a plyn zakladáme na profesionalite našich pracovníkov a ich trvalom odbornom i osobnom rozvoji.

Optimalizáciu a dlhodobú spôsobilosť našich dodávateľov pokladáme za významný nástroj v kvalite nami poskytovaných produktov. Reklamáciám radšej predchádzať ako ich riešiť.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ako aj vzťah k udržovaniu a rozvoju životného prostredia je v trvalej pozornosti manažmentu našej spoločnosti.

Rozvoj našej spoločnosti zakladáme na investovaní predovšetkým do: rozširovania a skvalitňovania infraštruktúry, technologického a technického vybavenia prevádzkových priestorov (kancelárie personálu, vybavenie IT, sklad, automobily, skladová mechanizácia) profesionálneho, odborného i osobného rozvoja zamestnancov.

Zverejniť túto politiku kvality a zaistiť jej pochopenie pracovníkmi.

Periodicky preskúmavať stanovenú politiku kvality s ohľadom na jej trvalú vhodnosť.

Politikou kvality spoločnosti je plniť požiadavky našich zákazníkov v požadovanej kvalitne, včas a za rozumnú cenu.

Všetci pracovníci spoločnosti sú vedení k trvalému zlepšovanie kvality za účelom hľadania maximálneho osohu (profitu) pre zákazníka

Kultúra prístupu k zákazníkovi je charakterizovaná nasledujúcimi pravidlami:

1. Náš zákazník je v centre záujmov. Je zmyslom a cieľom nášho myslenia
a jednania. Je najdôležitejšia osoba, ktorá sa s nami dostáva do styku, či už osobne, telefonicky, alebo písomne.
2. Zákazník nie je závislý na nás, ale my na ňom.
3. Zákazník nás v práci nevyrušuje - je jej dôvodom.
4. Obslúžením nerobíme zákazníkovi láskavosť, naopak, láskavosť nám robí zákazník tým, že nám umožňuje splniť túto funkciu.
5. Zákazníci nie sú suchou štatistikou, sú to ľudia s rovnakými emóciami ako máme my.
6. So zákazníkom nesúťažíme v dôvtipe. Hádku so zákazníkom nikdy nikto nevyhral.
7. Zákazníci majú svoje túžby a potreby. Našou úlohou je ich splniť, čím získava ako zákazník, tak aj naša spoločnosť.
8. Sme tak dobrí, ako všetci naši pracovníci.
9. Svoje postavenie budujeme na ich výkonnosti a kreativite.
10. Budúcnosť realizujeme našimi ziskami.
11. Úspešní a spokojní zákazníci sú pre to predpokladom.